VSE JE REŠENO: Šentjur – Rogaška 0:20

v rubriki
Liga Nova KBM
s kategorijo
Novice
.

Sobotna tekma z Rogaško je danes doživela epilog. KZS je namreč po pritožbi Šentjurja naredila to, kar je sodnik Milan Španić naredil že tistega dne, torej na podlagi njemu znanega razloga, prekinil tekmo, čemur sledi registracija srečanja z 20:0.

ODGOVOR NA PRITOŽBO Z DNE 23. 4. 2018 IN SKLEP KOMISARJA LIGE — PREKINITEV TEKME

ŠENTJUR : ROGAŠKA Prvi sodnik, Španič Milan, je dne 21. 4. 2018 9 minut in 36 sekund pred zaključkom tekme 10. kola Lige Nova KBM Šentjur : Rogaška sprejel odločitev o prekinitvi tekme.

S tem v zvezi je komisar Iige dne 22. 4. 2018 v skladu z določbami 48., 49. in 50. člena Tekmovalnih propozicij Košarkarske zveze Slovenije 1. SKL za člane (v nadaljevanju: TP 1. SKL) sprejel naslednje sklepe:

1. tekma Šentjur: Rogaška se nadaljuje pri rezultatu 51: 58 in času 9 minut 36 sekund pred zaključkom četrte četrtine. Za nadaljevanje tekme se uporabi stanje v zapisniku tekme (osebne napake, time outi), ki ga na tekmo prinese tehnični komisar, nastopijo lahko igralci, ki so zapisani v zapisniku tekme;

2. tekma Šentjur: Rogaška se nadaljuje v ponedeljek, 23. 4. 2018, ob 19 uri;

3. na tekmi opravljajo naloge uradnih oseb tekme iste osebe, ki so opravljale naloge na prekinjeni tekmi, potne stroške uradnih oseb krije KK Šentjur;

4. stroške prihoda gostujoče ekipe na tekmo krije KK Šentjur;

5. nadaljevanje tekme se glede na razlog o prekinitvi odigra brez gledalcev;

6. vse ostale sklepe v zvezi z registracijo tekme bo komisar lige sprejel po zaključku tekme in prejetih dodatnih izjav klubov.

Vse sklepe je tehnični komisar tudi argumentiral v obrazložitvi z dne 22. 4. 2018.

 

V skladu pravnim poukom je KK Šentjur dne 23. 4. 2018 vložil pritožbo na odločitve komisarja lige in vplačal pritožbeno takso.

 

V obravnavani pritožbi KK Šentjur med drugim navaja, da naj bi:

1. odločitev komisarja lige bila sprejeta enostransko, brez upoštevanja predhodnih izjav kluba, ki jih je komisar lige sicer zahteval in da naj bi sklepe sprejel pred prejemom izjav uradnih predstavnikov kluba;

2. odločitev prvega sodnika bila, preuranjena, pretirana in izrazito nesorazmerna s stanjem na terenu, komisar lige pa naj bi v svojem sklepu z določitvijo igranja pred prazno dvorano izkazano nesorazmernost ukrepa še stopnjeval in klubu s tem povzročil še dodatno škodo;

3. prvi sodnik in tehnični komisar domnevno prekinitev tekme izvedla v nasprotju s tekmovalnimi propozicijami.

V klubu naj bi namreč razpolagali z zapisnikom tekme, iz katerega naj bi sicer bila razvidna pripomba, da je tekma dokončno prekinjena, vpisan pa je že končni izid in navedba zmagovalne ekipa. Sama posest zapisnika naj bi tudi kazala na napako omenjenih, saj naj bi bilo potrebno skladno z določbo prvega odstavka 48. člena komisarju lige predložiti vse tri zapisnike prekinjene tekme (isti zapisnik se namreč uporabi ob morebitnem nadaljevanju prekinjenega srečanja), kar naj bi v sam postopek vnašalo dvom, kakšna odločitev je dejansko bila sprejeta. Materialni dokazi naj bi kazali na zaključeno, izkazani postopki pa nakazovali na prekinjeno tekmo. Tako izpostavljajo določbo 68. člena tekmovalnih propozicij, ki navaja, da sodniki na igrišču odločajo popolnoma samostojno, ter da je izključno prvi sodnik upravičen sprejeti sklep o nadaljevanju prekinjene tekme (tretji odstv. 68. člena). Glede na zgoraj izpostavljene ugotovitve zapisnika (določen zmagovalec tekme, izročitev zapisnika) naj bi bil, upoštevajoč določbo 125. člena tekmovalnih propozicij, tako možen edini zaključek, da je bila tekma dokončno prekinjena in s tem zaključena, zato smatrajo, da je vsakršno nadaljevanje v nasprotju s tekmovalnimi propozicijami in uradnimi pravili;

4. komisar lige enostransko določil termin nadaljevanja prekinjene tekme. Pri tem opozarjajo na že citiran 68. člen tekmovalnih propozicij, ki naj bi tovrstno pristojnost nalagal prvemu sodniku, dodatno pa izpostavljajo še 48. člen, ki naj bi namreč jasno določal, da če je tekma preložena ali prekinjena in je iz objektivnih razlogov ni mogoče odigrati v 24 urah, določita ekipi, ob soglasju komisarja lige, nov termin takoj, ko je sprejeta dokončna odločitev o preložitvi tekme.

 

Skladno z zgoraj navedenimi dejstvi je Košarkarski klub Šentjur vložil pritožbo zoper zadevni sklep v celoti in zahteval, da vodstvo lige ponovno preuči vso razpoložljivo dokumentacijo, zadevni sklep zaradi dejstva dokončno prekinjene tekme odpravi, pred odločitvijo o končnih posledicah pa skladno z načelom nedvoumne ugotovitve dejanskega stanja opravi zaslišanje predstavnika kluba, s čimer bo zagotovljena enakopravna udeležba kluba v postopkih, ki dejansko vplivajo na tekmovalni izid sezone.

V zvezi z obravnavanimi pritožbenimi navedbami je komisar lige ponovno preučil vso razpoložljivo dokumentacijo tekme ter pritožbene razloge KK Šenčur (!) in sprejel v skladu z določbami Uradnih košarkarskih pravil igre FIBA (UKPI) in TP 1. SKL naslednji

S K L E P:

1. Tekma 10. kola lige Nova KBM Šentjur : Rogaška, ki je bila igrana v soboto, 21. 4. 2018 v Šentjurju in prekinjena 9 minut in 36 sekund pred zaključkom četrte četrtine se v skladu z 20. členom UKPI ter 68. in 125. členom TP 1. SKL registrira po uradni dolžnosti z izidom 20: 0, in sicer v korist KK Rogaška, ekipi KK Šentjur pa se ne podeli točka za sodelovanje.

2. Morebitne dodatne sklepe vezane na disciplinsko odgovornost akterjev srečanja bo komisar lige sprejel po prejemu dodatne izjave uradnega predstavnika KK Šentjur g. Fiderška in odgovora DKSS na zaprosilo komisarja lige o izvedenih postopkih prvega sodnika v skladu z določili UKPI.

3. KK Šentjur se glede na sprejem spremembe sklepa o odločitvah komisarja lige z dne 22. 4. 2018, povrne pritožbena taksa v višini 400,00 EUR.

O B R A Z L O Ž I T E V

Komisar lige je pri sprejemu odločitve o registraciji tekme po uradni dolžnosti sledil navedbam pritožnika in spremenil sklepe o nadaljevanju igranja tekme. Kot je komisar lige že zapisal v obrazložitvi prvotnega sklepa o nadaljevanju tekme in tudi igranju nadaljevanja brez gledalcev z dne 22. 4. 2018, je bilo njegovo edino vodilo, da se tekma odigra in s tem omogoči zaključek tekme na igralni površini in ne za zeleno mizo, edini možni termin v zgoščenem koledarju tekmovanja pa je bil ponedeljek, 23. 4. 2018. O tem je v več telefonskih pogovorih tudi obveščal predsednika KK Šentjur, ki se je v prvem telefonskem pogovoru strinjal z odločitvijo, nato pa so sev klubu odločili za vložitev pritožbe.

KK Šentjur je v svoji pritožbi zapisal, da zahteva, da se tekma registrira v skladu z določili TP 1. SKL. Kot osnovni argument so navedli, da so uradne osebe tekme z zaključenim zapisnikom tekme (vpisan izid tekme, zmagovalna ekipa in podpisi vseh treh sodnikov ter razdeljeni kopiji zapisnika) odločile, da je tekma dokončno prekinjena in da mora komisar lige spoštovati določbe, ki so vezane na registracijo dokončno prekinjene tekme. Da je bila tekma prekinjena, ker varnostna služba ni opravila svojega dela pri praznjenju dela tribune z domačimi (organiziranimi) navijači, je ob zapisu tehničnega komisarja v poročilo o tekmi potrdil s svojim zapisom tudi uradni predstavnik domače ekipe : “Tekma je bila prekinjena, samo zaradi sodniku Španiću jasnih razlogov! Neupravičeno!”.

PRAVNI POUK: KK Šentjur ima v skladu z 117. členom Tekmovalnih propozicij v roku 3 dni do prejemu elektronske pošte s sklepom komisarja lige, po prejemu sklepa možnost pritožbe na odločitev komisarja lige drugostopenjskemu organu – Komisiji za pritožbe.